Bekering en wedergeboorte

God bestaat!
Veel mensen twijfelen aan het bestaan van God of zeggen zelfs zeker te weten dat God niet bestaat. Weer anderen geloven in een bovennatuurlijke kracht, maar niet in de 'God van de bijbel'. En toch zegt de bijbel in Romeinen 1:20 dat we aan de schepping kunnen zien dat God bestaat en niemand een excuus heeft om zonder Hem te leven en Hem te dienen. Er is echter een reden waarom mensen God niet kennen en ervaren in hun leven: ze zijn niet tot bekering gekomen.

De noodzaak van bekering
Bekering of  ‘opnieuw geboren worden’ zijn termen uit de bijbel die vele mensen vreemd in de oren klinken. Vele mensen denken dat ze geen bekering of wedergeboorte nodig hebben. Bekering is volgens hen alleen voor de mensen die heel slecht leven. Jezus daarentegen  verklaarde dat ieder mens opnieuw geboren moet worden, omdat ze anders het Koninkrijk van God niet kunnen zien of binnengaan (Johannes 3:3).

Niemand is rechtvaardig
De bijbel zegt dat niemand rechtvaardig is en dat elk mens afgedwaald is van God. Dat is de reden dat u zo weinig van God ervaart. Er is een muur van zonde tussen u en God, die alleen weggenomen kan worden als u Gods vergeving aanvaardt.

Sommige mensen zeggen: “Ik geloof en ik ben als kind gedoopt. Ik ga´s zondags geregeld naar de kerk en ik probeer goed te zijn voor andere mensen en God vindt dat genoeg!”. Maar wat vindt God?

Jezus zegt dat vele mensen zullen komen voor zijn troon en zullen zeggen dat ze in hun leven christen geweest zijn. Ze zullen Hem vertellen wat ze allemaal gedaan hebben voor Hem. Maar Hij zal hun antwoorden: “Niet een ieder die Here Here zegt, zal het Koninkrijk van God binnengaan”. De bijbel leert ons, dat wij niet gerechtvaardigd worden door goede werken, maar uit genade behouden worden.
(Mattheus 7:21)

Andere mensen zeggen: “Dit leven is slechts een leerproces, in een volgend leven doe ik het beter, net zolang tot ik een goed mens ben en dan...” De bijbel zegt hierover dat de mens slechts éénmaal sterft en dan voor Gods troon komt. (Hebreeën 9:27)

Jezus, de enige weg tot behoudenis
U moet gaan inzien dat de problemen in uw leven en in de wereld niet de schuld van God zijn. Het is niet God die regeert over deze wereld. Toen de eerste mensen in zonde vielen heeft God Zijn handen van de wereld afgetrokken en wandelt de mens in duisternis. Pas wanneer u tot bekering komt zal God u trekken vanuit de duisternis in Zijn licht.

God houdt van u en Hij wil u helpen. Jezus stortte zijn bloed uit op het kruis, Hij betaalde de prijs voor onze zonden. God legde de zonden van deze wereld op Hem. Als het ware betaalde Hij voor ons de schuld die wij hadden t.o.v. God. De bijbel zegt daarom ook: de enige manier waarop wij behouden kunnen worden, is... door Jezus te aanvaarden als onze persoonlijke Redder.

Het enige wat wij hoeven te doen is onze trots aan de kant te zetten, toegeven dat wij gezondigd hebben en Jezus te accepteren als onze persoonlijke Redder en Heer. God deed in de eerste plaats een stap naar ons, toen Hij Jezus stuurde om te sterven voor onze zonde. Het is aan ons om dit offer te aanvaarden.

Een nieuw leven
De bijbel zegt in 2 Korintiërs 5:17: “Zo is dan wie in Christus Jezus is een nieuwe schepping, het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen”. Dit is wedergeboorte.

Natuurlijk is bekering niet zomaar een gebedje wat je eventjes kunt doen vlak voordat je sterft. Bekering is een beslissing om God te gaan dienen. We kruisigen als het ware ons oude leven en gaan een nieuw leven beginnen met Jezus.

Misschien zegt u: “Daar ben ik nog niet klaar voor, misschien komt dat nog als ik ouder ben of in de problemen kom”. Ik wil dat u weet: u zult nooit klaar zijn.

Jezus wil een wonder doen
Jezus Christus kan realiteit worden in uw leven. Hij kan eenzaamheid en doelloosheid wegnemen; met Hem behoeven we nooit meer alleen te zijn. Hij kent ons, Hij begrijpt ons, alleen Hij kan ons helpen. Wat u kunt doen is uw hart openen en Hem binnen laten.

Eén van de laatste uitspraken die Jezus deed was: “Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop,  een ieder die naar Mijn stem hoort en de deur opent, daar zal Ik binnen komen en maaltijd houden met hem en hij met Mij”. (Openbaringen 3:20)

Wij dagen u uit om tot God te gaan bidden om u de waarheid te openbaren. Jezus verklaarde dat wie zoekt zal vinden en wie klopt zal opengedaan worden. Wanneer u tot bekering wilt komen, maar u weet niet hoe, bid dan simpel dit gebed tot God:

“Jezus, ik kom tot U. Ik erken dat ik gezondigd heb en afge-dwaald ben van U. Ik wil U vragen mij te vergeven en mij schoon te wassen met uw bloed. Ik wil U vragen in mijn hart te komen wonen en een wonder te doen. Vanaf nu wil ik uw wil gaan doen. Ik dank U dat U mijn Redder bent. Ik bid dit alles in Jezus’ naam”.

 Wanneer u dit gebed gebeden hebt, dan helpen wij u als Evangelie Gemeente De Deur graag verder. Neemt u gerust contact met ons op. U bent ook van harte welkom op onze diensten.